REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

z dnia 19.12.2019 r.

Swifter Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca twórcą serwisu dobrygabinet.com wprowadza Regulamin o następującej treści:


§ 1
[definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Cennik – dostępna na stronie internetowej https://www.dobrygabinet.com/cennik aktualna lista stawek Opłat Abonamentowych, wyrażonych w złotych polskich i zawierających należny podatek VAT. Zmiany Cennika nie wpływają na wysokość Opłat już uiszczonych.
 2. Instrukcja – instrukcja użytkowania Oprogramowania dla aktualnej jego wersji, zawierająca w szczególności zasady wprowadzania danych do poszczególnych sekcji Oprogramowania, dostępna pod adresem https://www.dobrygabinet.com/baza-wiedzy.
 3. Konto Użytkownika – przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną, do rozpoczęcia której niezbędne jest podanie danych Użytkownika, co jest równoznaczne z oświadczeniem o poprawności i prawdziwości tych danych, oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Okres Abonamentowy – okres wynoszący miesiąc kalendarzowy lub 30 dni, liczony od dnia aktywowania Usługi w zakładce Abonament udostępnionej po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Użytkownik dokonuje wyboru Okresu Abonamentowego w trakcie składania zamówienia na Usługę Abonamentową.
 5. Opłata Abonamentowa – należność na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Abonamentowej, określona w Cenniku.
 6. Oprogramowanie – przedmiot usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet nieograniczonej liczbie Użytkowników narzędzi informatycznych do zarządzania gabinetem profesjonalnej terapii zdrowia psychicznego, gabinetu coachingowego, gabinetu logopedycznego czy fizjotereapeutycznego przechowywany w chmurze obliczeniowej, na serwerach należących do Amazon Web Services, Inc.
 7. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu, na którym świadczone są usługi i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy, zawierające zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca – Swifter Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-206), pod adresem Blacharska 26/1, adres e-mail: contact@swiftersoftware.com, będąca producentem i której przysługują autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania.
 10. Usługa Abonamentowa – inne niż prowadzenie konta usługi związane z korzystaniem z Oprogramowania, dostępne odpłatnie, wyłącznie w Okresie Abonamentowym.
 11. Usługa Testowa – połączone z prowadzeniem konta usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz Użytkowników odpowiadające docelowemu zakresowi Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, które jednak mogą ulegać zmianom (wizualnym, funkcjonalnym, dostępności niektórych elementów), czego Użytkownik ma świadomość. Usługa Testowa będzie dostępna nie dłużej niż przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu Konto Użytkownika zostanie automatycznie ujednolicone według rozwiązań zastosowanych przez Usługodawcę w produkcie końcowym.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto celem wykupienia abonamentu na korzystanie z Usługi Abonamentowej we własnym imieniu lub celem zapoznania się z podstawowymi funkcjami Oprogramowania; Użytkownik może upoważnić inne osoby fizyczne do dostępu i korzystania z przypisanego do niego Konta, o ile osoby te obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy w równym stopniu co Użytkownika, w tym pracownicy i zleceniobiorcy Użytkownika. Obowiązek udokumentowania upoważnienia nie przechodzi na Usługodawcę. Osobami upoważnionymi do dostępu do Konta nie mogą być Pacjenci.


§ 2
[Przedmiot umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Oprogramowanie DobryGabinet, którego twórcą jest Spółka Swifter Software, przeznaczone jest do użytku zawodowego przez psychoterapeutów i psychologów, coachów, logopedów czy fizjoterapeutów w szczególności do sporządzania i przechowywania przez nich dokumentacji związanej z prowadzoną terapią i prowadzeniem rozliczeń z Pacjentami, które posiada następujące funkcje:
  1. udostępnianie konta Użytkownika,
  2. wprowadzanie i przechowywanie danych Pacjentów i informacji o przebiegu terapii lub coachingu,
  3. przechowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych Pacjentów,
  4. monitorowanie stanu rozliczeń z Pacjentami,
  5. prowadzenie kalendarza wizyt,
  6. przechowywanie opisu i cennika oferowanych usług.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Oprogramowania zgodnie z Instrukcją.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik składa oświadczenie, że przysługują mu uprawnienia do prowadzenia Terapii.
 4. Oprogramowanie dostępne jest w formule Software as a Service, a Użytkownik ma do niego dostęp o dowolnej porze z dowolnego urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, spełniającego minimalne wymogi z § 3 Regulaminu. Zamówienia na usługę realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

§ 3
[minimalne wymagania sprzętowe]

Celem korzystania z Oprogramowania Użytkownik musi dysponować spełniającym następujące wymagania:

 1. Dla komputerów lub laptopów:
  1. używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 35.0 lub wyższej, Chrome w wersji 44.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 i 26.0 lub wyższej, Safari w wersji 7.0 lub wyższej, obsługujące CSS3 oraz HTML5,
  2. używanie systemu operacyjnego Windows 7 lub wersji wyższej, systemu linux lub systemu MacOs w wesji 10.9 lub wyższej, systemu iOS w wersji 9 lub wyższej, systemu Andoid w wersji 6.0 lub wyższej,
  3. posiadanie minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM,
  4. posiadanie procesora z zegarem taktowanym na 2GHz lub wyższym,
  5. włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  6. włączona obsługa Javascript,
  7. posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 1024x768,
  8. stały dostęp do Internetu.
 2. Dla urządzeń mobilnych:
  1. używanie systemu operacyjnego Windows 7 lub wersji wyższej, systemu linux lub systemu MacOs w wesji 10.9 lub wyższej, systemu iOS w wersji 9 lub wyższej, systemu Andoid w wersji 6.0 lub wyższej,
  2. posiadanie minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM,
  3. posiadanie procesora z zegarem taktowanym na 2GHz lub wyższym,
  4. włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  5. włączona obsługa Javascript,
  6. posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 640x1136’,
  7. stały dostęp do Internetu.

§ 4
[usługa prowadzenia Konta Użytkownika]

 1. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika jest realizowana przez Usługodawcę od momentu założenia Konta przez Użytkownika (moment zawarcia umowy o prowadzenie Konta Użytkownika) do czasu złożenia przez niego dyspozycji usunięcia Konta. Usługa prowadzenia Konta jest nieodpłatna.
 2. Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika rozwiązuje się po skutecznym złożeniu dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Założenie Konta Użytkownika nie obliguje go do wykupienia Usługi Abonamentowej.
§ 5
[Usługa Abonamentowa]

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Konta, o której mowa w § 2 Regulaminu jest możliwe po uprzednim założeniu Konta, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu należnej Opłaty Abonamentowej. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej następuje wraz z zaksięgowaniem wpłaty przez Usługodawcę.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Abonamentowej rozwiązuje się w przypadku powyższym, jak również w przypadku upływu Okresu Abonamentowego, o ile przed jego upływem Użytkownik nie uiścił Opłaty za kolejny Okres.
§ 6
[płatności]

 1. Opłata Abonamentowa jest wnoszona przy składaniu zamówienia na Usługę Abonamentową za pośrednictwem płatności internetowych lub na rachunek bankowy Usługodawcy po przedstawieniu przez niego danych do wpłaty.
 2. Dane do wystawienia faktury pobierane są z odpowiedniej zakładki na Koncie Użytkownika lub wysyłana do Użytkownika na podany przez niego adres email.
 3. Usługa jest udostępniana do aktywacji na Koncie Użytkownika niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę, każdorazowo nie później niż w ciągu 24 godzin.
§ 7
[Usługa Testowa]

 1. Celem zbadania potrzeb rynku Usługodawca wprowadza możliwość nieodpłatnego korzystania z wybranych funkcjonalności, które zgodnie z zamierzeniem producenta Oprogramowania mają być dostępne w ramach Usługi Abonamentowej.
 2. Korzystanie z Oprogramowania w okresie testowym odbywa się na podstawie oddzielnej instrukcji, dostępnej na stronie internetowej https://dobrygabinet.com/testing. Użytkownik korzystający z Usługi Testowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w odpowiednim zakresie.
 3. Usługodawca nie gwarantuje zapewnienia pełnej sprawności Oprogramowania w czasie świadczenia Usługi Testowej, co wynika z jej funkcji.
 4. Korzystanie z Usługi Testowej nie obliguje Użytkownika do wykupienia Usługi Abonamentowej.
§ 8
[treści wprowadzane przez Użytkownika do zasobów Oprogramowania]

 1. Wprowadzone przez Użytkownika treści tekstowe, tj. notatki, opisy Pacjentów i wizyt, nie są dostępne dla Usługodawcy, który ma dostęp wyłącznie do danych o Użytkowniku znajdujących się w zakładce ‘Mój gabinet’, za wyjątkiem załączonych tam dokumentów w formacie PDF.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Nadto Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie systemu i do respektowania praw autorskich twórców.
 3. Szczegółowe zasady wprowadzania danych do poszczególnych zakładek opisuje Instrukcja.
 4. Usługa przechowywania danych świadczona jest za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS). Aktualny opis zastosowanych zabezpieczeń znajduje się pod adresem: https://dobrygabinet.com/bezpieczenstwo-danych/. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z tym opisem w celu oceny, czy zabezpieczenia te są adekwatne do rodzaju przetwarzanych przez niego danych.
 5. Zastosowane w Usłudze rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych Pacjentów stanowią wyłącznie propozycję ułatwiającą dostosowanie się przez Użytkowników do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych. Nie mają one charakteru porady prawnej i Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ich poprawność i zgodność z prawem. Rozwiązania te wymagają każdorazowego dostosowania do prowadzonej przez Użytkownika polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
§ 9
[usunięcie Konta Użytkownika]

 1. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe w każdym czasie na podstawie dyspozycji złożonej po zalogowaniu się do Konta, jak również w przypadku opisanym w § 10 Regulaminu.
 2. Przed usunięciem Konta Użytkownik powinien pobrać przechowywane przez Usługodawcę dane, w tym dane osobowe Pacjentów, dostępne jako pliki tekstowe. Zabezpieczenie plików po pobraniu i na czas transferowania leży w gestii Użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące usuwania konta opisuje Instrukcja.
 3. Jeśli dyspozycja usunięcia Konta została złożona w Okresie Abonamentowym, Użytkownikowi nie jest zwracana uiszczona Opłata ani w całości, ani proporcjonalnie do czasu pozostałego do upływu tego Okresu.
§ 10
[retencja treści po wygaśnięciu abonamentu]

W przypadku, gdy od końca ostatniego Okresu Abonamentowego upłynęło więcej niż 60 dni, Użytkownik jest powiadamiany o możliwości usunięcia Konta przez Usługodawcę po upływie 30 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany przy rejestracji Konta. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Konto i wprowadzone za jego pośrednictwem dane są usuwane.

§ 11
[Pliki cookies]

 1. Serwis, na którym świadczone są usługi nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca, wykorzystujący je w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi za każdym otwarciem nowej zakładki ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: sesyjne, które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Usługodawca zastrzega, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i na funkcjonowanie Oprogramowania.
§ 12
[postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a także związane z rozliczeniami, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: kontakt@dobrygabinet.com
 2. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego funkcjonowania Oprogramowania winna zawierać:
  1. aktualne dane kontaktowe Użytkownika,
  2. precyzyjny opis stwierdzonych nieprawidłowości,
  3. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat Abonamentowych powinny wskazywać:
  1. numer faktury,
  2. datę jej wystawienia,
  3. stwierdzoną nieprawidłowość faktury.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności zmierzających do ustalenia wystąpienia i przyczyn nieprawidłowości, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie takich czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 5. Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
  1. reklamacja dotyczy funkcjonalności innych niż prowadzenie Konta, a zgłaszający reklamację nie uiścił Opłaty Abonamentowej i nie posiada prawa do korzystania z pełnego zakresu Usługi,
  2. nieprawidłowość powstała z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, w tym na skutek niespełnienia minimalnych wymogów technicznych określonych w § 3, problemów Użytkownika z łączem internetowym, zainfekowaniem sprzętu Użytkownika, ujawnienie danych do logowania osobom nieupoważnionym, zapomnienie loginu lub hasła etc.,
  3. reklamacja dotyczy utraty danych po usunięciu Konta, chyba że podczas tej procedury doszło do nieprawidłowości funkcjonowania Oprogramowania.

  § 13
  [konserwacja i przerwy techniczne]

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do pełnej funkcjonalności Oprogramowania w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te będą prowadzone w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy i zgłaszane Użytkownikom z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że charakter usterki lub zagrożenia nie pozwoli na takie przeprowadzenie prac.
  2. W przypadku przerwy w dostępie do Usługi Abonamentowej, o której Usługodawca nie poinformował z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, trwającej dłużej niż osiem godzin i przypadającej na dzień roboczy pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania na jego wniosek rekompensaty w wysokości odpowiadającej iloczynowi uiszczonej Opłaty Abonamentowej i stosunku czasu trwania usterki w dniach do całego Okresu Abonamentowego.
  3. Ogłoszone z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przerwy techniczne w działaniu Oprogramowania nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.

  § 14
  [licencja na korzystanie z Oprogramowania]

  1. W ramach zawartej umowy o świadczenie usług Usługodawca, jako twórca Oprogramowania udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja na korzystanie z Usługi Abonamentowej jest odpłatna i mieści się w Opłacie Abonamentowej, natomiast licencja na korzystanie w zakresie ograniczonym do założenia Konta jest nieodpłatna. Licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu korzystania z Usługi Abonamentowej lub dostępu do Konta.
  2. Licencja trwa odpowiednio przez Okres Abonamentowy lub przez czas od założenia Konta do jego usunięcia. Licencja ulega przedłużeniu w przypadku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, w tym motywów graficznych i rozwiązań technologicznych o charakterze twórczym osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania osobom upoważnionym, o których mowa w § 1 pkt 12 Regulaminu.

  § 15
  [postanowienia końcowe]

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. O zmianach Regulaminu Usługodawca informuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie komunikatu po zalogowaniu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, o ile nie złoży on wypowiedzenia umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
  2. Oświadczenia woli związane ze świadczeniem usług na podstawie niniejszego Regulaminu mogą być składane przez Usługodawcę i Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany jako adres korespondencyjny.
  3. Wszelkie ewentualne spory Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 19.12.2019 r.

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.
Zgadzam się