DobryGabinet logo

Regulamin Świadczenia Usługi Dostępu Do Oprogramowania DobryGabinet.com w Wersji 2.3

z dnia 11.12.2023

§ 1

[definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – Usługobiorca i Użytkownik, któremu inny Administrator nadał uprawnienia Administratora. Administrator posiada wszelkie uprawnienia w zakresie korzystania z Oprogramowania.
 2. Cennik – dostępna na stronie internetowej https://www.dobrygabinet.com/cennik aktualna lista stawek Opłat Abonamentowych, wyrażonych w złotych polskich netto.
 3. Konto Usługobiorcy – przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną, do rozpoczęcia której niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu i zalogowanie się do Konta Usługobiorcy założonego dla Usługobiorcy na podstawie podanych przez niego danych, co jest równoznaczne z oświadczeniem o poprawności i prawdziwości tych danych. Konto Usługobiorcy traktowane jest Konto Administratora, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
 4. Konto Użytkownika – przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną, do rozpoczęcia której niezbędne jest jego aktywowanie przez Administratora i podanie danych Użytkownika, dla którego aktywowane jest Konto, co jest równoznaczne z oświadczeniem o poprawności i prawdziwości tych danych.
 5. Konto Administratora – Konto Użytkownika utworzone dla Administratora.
 6. Konto Personelu finansowego – Konto Użytkownika utworzone dla Personelu finansowego.
 7. Konto Personelu technicznego – Konto Użytkownika utworzone dla Personelu technicznego.
 8. Konto Terapeuty – Konto Użytkownika utworzone dla Terapeuty.
 9. Konto Recepcjonisty – Konto Użytkownika utworzone dla Recepcjonisty.
 10. Okres Abonamentowy – okres wynoszący miesiąc kalendarzowy; w przypadku pierwszego zalogowania do Konta Administratora w trakcie miesiąca kalendarzowego, pierwszy Okres Abonamentowy liczony jest od dnia zalogowania do końca takiego miesiąca kalendarzowego.
 11. Opłata Abonamentowa – należność na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Abonamentowej, określona w Cenniku.
 12. Oprogramowanie – przedmiot usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet w domenie dobrygabinet.com Administratorom i zdefiniowanym przez nich Użytkownikom narzędzi informatycznych do zarządzania gabinetami i ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie profesjonalnej terapii zdrowia psychicznego, coachingu, terapii logopedycznej, fizjoterapii i innych podobnych.
 13. Personel finansowy – Użytkownik, któremu Administrator nadał uprawnienia finansowe.
 14. Personel techniczny – Użytkownik, któremu Administrator nadał uprawnienia techniczne.
 15. Pliki cookie – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym świadczone są usługi i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy, zawierające zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
 16. Recepcjonista – Użytkownik, którego Administrator nadał uprawnienia w zakresie obsługi recepcji.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 18. Terapeuta – Użytkownik, któremu Administrator nadał uprawnienia Terapeuty.
 19. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało założone Konto Usługobiorcy celem zalogowania się do niego, skorzystania z Usługi Próbnej i korzystania z Usługi Abonamentowej.
 20. Usługodawca – Swifter Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-206), ul. Blacharska 26/1, adres e-mail: kontakt@dobrygabinet.com, będąca producentem i której przysługują autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania.
 21. Usługa Abonamentowa – inne niż prowadzenie Konta Usługobiorcy usługi związane z korzystaniem z Oprogramowania, dostępne odpłatnie, wyłącznie w Okresie Abonamentowym.
 22. Usługa Próbna – połączone z prowadzeniem Konta Usługobiorcy usługi świadczone w okresie próbnym nieodpłatnie na rzecz Użytkowników odpowiadające zakresem Usłudze Abonamentowej.
 23. Użytkownik – upoważniona przez Administratora osoba fizyczna, której Administrator udzielił dostępu do Oprogramowania celem założenia Konta Użytkownika; jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, Użytkownikiem jest także Usługobiorca w zakresie, w jakim korzysta z Oprogramowania.

§ 2

[Przedmiot umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Oprogramowanie, którego twórcą i administratorem jest Usługodawca, przeznaczone jest do użytku zawodowego przez indywidualne gabinety terapeutyczne oraz podmioty zrzeszające psychoterapeutów, psychologów, coachów, logopedów, fizjoterapeutów i inne zainteresowane osoby, w szczególności do umawiania wizyt, sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną terapią i prowadzeniem rozliczeń z Pacjentami, które posiada m.in. następujące funkcje:

 2. dostęp do Kont Administratora;

 3. udzielanie Użytkownikom dostępu do Oprogramowania poprzez aktywowanie Kont Użytkowników;

 4. określanie różnych poziomów uprawnień Użytkowników;

 5. dostęp do Kont Użytkowników aktywowanych przez Administratora;

 6. wprowadzanie i przechowywanie danych pacjentów lub klientów Użytkownika i informacji o przebiegu terapii, coachingu lub innych podobnych aktywnościach;

 7. przechowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych pacjentów i klientów Użytkownika;

 8. prowadzenie kalendarza spotkań z podziałem na poszczególne pomieszczenia (pokoje) oraz poszczególnych Użytkowników;

 9. wysyłanie pacjentom i klientom Użytkownika przypomnień sms o wizytach;

 10. tworzenie raportów rozliczeniowych.

Pełen zakres funkcjonalności Oprogramowania w aktualnej wersji wynika z aktualnie obowiązującego Cennika.

 1. Oprogramowanie dostępne jest w formule Software as a Service, a Użytkownik ma do niego dostęp o dowolnej porze z dowolnego urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, spełniającego minimalne wymogi określone w § 3 Regulaminu. Zamówienia na usługę realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Administrator może udzielać dostępu do Oprogramowania maksymalnie trzydziestu Użytkownikom, w szczególności pracownikom i zleceniobiorcom Administratora.
 3. Osobami upoważnionymi do dostępu do Oprogramowania nie mogą być pacjenci lub klienci Użytkownika.
 4. Akceptując Regulamin Usługobiorca oświadcza, że zobowiąże Użytkowników, którym udzielono dostępu do Oprogramowania, do zapoznania się i stosowania się do postanowień Regulaminu. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu przez Użytkowników, którym udzielono dostępu Oprogramowania.
 5. Usługodawca nie kontroluje komu udzielono dostępu do Oprogramowania z wyjątkiem ustalenia na potrzeby rozliczeń łącznej liczby Terapeutów korzystających z Oprogramowania w Okresie Abonamentowym.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników.

§ 3

[minimalne wymagania sprzętowe]

Celem korzystania z Oprogramowania Użytkownik musi dysponować środowiskiem cyfrowym spełniającym następujące wymagania:

1. Dla komputerów lub laptopów:

 1. używanie przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 85 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 35.0 lub wyższej, Chrome w wersji 44.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 i 26.0 lub wyższej, Safari w wersji 7.0 lub wyższej, obsługujących CSS3 oraz HTML5;
 2. używanie systemu operacyjnego Windows 7 lub wersji wyższej, systemu Linux lub systemu MacOs w wesji 10.9 lub wyższej;
 3. posiadanie minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM;
 4. posiadanie procesora z zegarem taktowanym na 2GHz lub wyższym;
 5. włączona obsługa ciasteczek (cookie);
 6. włączona obsługa Javascript;
 7. posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 1024x768;
 8. stały dostęp do Internetu.

2. Dla urządzeń mobilnych, w tym tabletów:

 1. używanie systemu operacyjnego Windows 7 lub wersji wyższej, systemu Linux lub systemu MacOs w wesji 10.9 lub wyższej, systemu iOS lub ipadOS w wersji 9 lub wyższej, systemu Android w wersji 6.0 lub wyższej;
 2. posiadanie minimum 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
 3. włączona obsługa ciasteczek (cookie);
 4. włączona obsługa Javascript;
 5. posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 640x1136;
 6. stały dostęp do Internetu.

§ 4
[usługa prowadzenia Konta Administratora]

 1. Usługa prowadzenia Konta Usługobiorcy jest realizowana przez Usługodawcę od momentu pierwszego zalogowania do Konta Usługobiorcy do czasu usunięcia Konta Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca składa Usługodawcy dyspozycję utworzenia Konta Usługobiorcy podając następujące dane:
 3. imię i nazwisko lub nazwę,
 4. adres do rozliczeń,
 5. adres korespondencyjny,
 6. adres email,
 7. numer telefonu.
 8. Moment pierwszego zalogowania do Konta Usługobiorcy jest momentem zawarcia umowy o prowadzenie Konta Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem i następuje po akceptacji Regulaminu oraz kliknięciu przycisku logowania.
 9. Umowa o prowadzenie Konta Usługobiorcy rozwiązuje się po skutecznym usunięciu Konta Usługobiorcy.
 10. Usługa prowadzenia Konta Usługobiorcy jest nieodpłatna.
 11. Usługodawca może wstrzymać usługę prowadzenia Konta Usługobiorcy zgodnie z § 6 ust. 6.
 12. Usługobiorcy będący osobami fizycznymi zawierającymi umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego („ Quasikonsument”), mogą odstąpić od umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia założenia Konta Usługobiorcy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wcześniejszego skorzystania z Usługi Abonamentowej na wyraźne życzenie Użytkownika.

§ 5
[Usługa Abonamentowa]

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Konta Usługobiorcy, o której mowa w § 2 Regulaminu, jest możliwe po uprzednim założeniu Konta i zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej następuje wraz z jej automatyczną aktywacją po zakończeniu Usługi Próbnej.
 3. Korzystanie z Konta Użytkownika i związanych z nim funkcjonalności możliwe jest po jego aktywowaniu przez Administratora dla konkretnego Użytkownika. Konto Użytkownika jest przypisane do Konta Usługobiorcy, w imieniu którego aktywowano usługę. Administrator może trwale usunąć Konto Użytkownika w każdym czasie.
 4. Aktywacja każdego kolejnego Konta Terapeuty jest płatna zgodnie z Cennikiem, przy czym Usługodawca zastrzega możliwość stosowania pakietów w postaci stałej ceny dla określonej maksymalnej liczby aktywnych Kont Terapeuty dla danego pakietu.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Abonamentowej w drodze wypowiedzenia złożonego Usługodawcy w formie dokumentowej.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Abonamentowej rozwiązuje się ze skutkiem na koniec aktualnego Okresu Abonamentowego w przypadku:
 7. złożenia jej wypowiedzenia przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 5;
 8. gdy na koniec takiego Okresu Abonamentowego usługa prowadzenia Konta Usługobiorcy pozostaje wstrzymana przez Usługodawcę zgodnie z § 6 ust. 6,
 9. usunięcia Konta Usługobiorcy zgodnie z § 10.
 10. W ramach Usługi Abonamentowej Usługodawca może oferować funkcjonalność umożliwiającą wystawianie faktur przez Usługobiorcę. Funkcjonalność wystawiana faktur jest dostarczana przy wsparciu fakturownia.pl. Funkcjonalność wystawiana faktur może być dodatkowo płatna lub dostępna tylko w niektórych pakietach, zgodnie z Cennikiem. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności wystawiania faktur, Usługodawca:
 11. zobowiązany jest do zebrania od swoich kontrahentów stosownych zgód na otrzymanie faktury drogą elektroniczną – o ile taka zgoda zgodnie z właściwymi przepisami jest wymagana;
 12. zobowiązany jest do korzystania z funkcjonalności wystawiania faktur w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa oraz postanowień licencyjnych fakturownia.pl;
 13. oświadcza, że jest właścicielami całej treści wprowadzonej za pomocą funkcjonalności wystawiana faktur, za którą ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 6
[płatności]

 1. Opłata Abonamentowa jest wnoszona z góry na początku każdego Okresu Abonamentowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, za pośrednictwem płatności internetowych lub na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze, w terminie 7 dni od otrzymania faktury przez Usługobiorcę. Usługodawca może wydłużyć termin płatności.
 2. Wysokość Opłaty Abonamentowej określana jest zgodnie z Cennikiem przy uwzględnieniu liczby aktywnych Kont Terapeuty na początek danego Okresu Abonamentowego.
 3. Wszystkie ceny podawane w Cenniku są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich i podlegają podwyższeniu o podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 4. Akceptacja Regulaminu stanowi zgodę na udostępnianie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług poprzez wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę. Na wyraźną prośbę zgłoszoną Usługodawcy Usługobiorca otrzyma fakturę w formie papierowej.
 5. Dane do wystawienia faktury pobierane są z odpowiedniej zakładki na Koncie Usługobiorcy lub udostępnianie przez Usługobiorcę w inny sposób. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość tych danych.
 6. Usługodawca, któremu Usługobiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, może wstrzymać Usługobiorcy możliwość wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem Oprogramowania do czasu uregulowania zaległych i bieżących należności.
 7. Niezależnie od postanowienia ust. 6, Usługodawca, któremu Usługobiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, powiadamia drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany przy rejestracji Konta Usługobiorcy o zamiarze wstrzymania usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy (zablokowania dostępu do Konta Usługobiorcy), jeżeli Usługobiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 7 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Brak uregulowania należności zgodnie z wezwaniem może spowodować wstrzymanie usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy (zablokowanie dostępu do Konta Usługobiorcy).
 8. Zablokowanie dostępu do Konta Usługobiorcy powoduje zablokowanie dostępu do Kont Użytkowników przypisanych do zablokowanego Konta Usługobiorcy.
 9. Usługodawca może zaproponować Usługobiorcy rabat w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej na czas określony. W takim przypadku wysokość Opłaty Abonamentowej ustalana jest indywidualnie.
 10. W razie rozwiązania z winy Usługobiorcy umowy o świadczenie usługi abonamentowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta zgodnie z ust. 8, uiszczona Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

§ 7
[Usługa Próbna]

 1. Usługobiorca może skorzystać z nieodpłatnej Usługi Próbnej.
 2. Usługa Próbna dostępna jest przez 14 dni od momentu pierwszego zalogowania do Konta Usługobiorcy (Okres Próbny). W ramach Usługi Próbnej dostępne są wszystkie funkcjonalności Usługi Abonamentowej.
 3. Usługodawca może wydłużyć Okres Próbny.
 4. Po upływie Okresu Próbnego Usługa Próbna staje się automatycznie płatną Usługą Abonamentową, chyba że przed upływem Okresu Próbnego Usługobiorca złoży wypowiedzenie zgodnie z § 5 ust. 5.

§ 8
[treści wprowadzane przez Użytkownika do zasobów Oprogramowania]

 1. Administrator może zapisywać w ramach Konta Administratora:
 2. własne dane oraz dane ośrodka w zakładce „Ośrodek/Gabinet”,
 3. dane Użytkowników uprawnionych do korzystania z Oprogramowania,
 4. zakresy uprawnień Użytkowników,
 5. opisy Pacjentów i wizyt oraz notatki w zakładce „Pacjenci”.
 6. Terapeuta może zapisywać w ramach Konta Terapeuty:
 7. własne dane w zakładce „Ustawienia”,
 8. opisy Pacjentów i wizyt oraz notatki w zakładce „Pacjenci”.
 9. Recepcjonista może zapisywać w ramach Konta Recepcjonisty dane teleadresowe Pacjentów.
 10. Personel finansowy może zapisywać w ramach Konta Personelu finansowego dane finansowe związane z działalnością Usługobiorcy.
 11. Personel techniczny może zapisywać w ramach Konta Personelu technicznego:
 12. dane związane z ustawieniami Konta Usługobiorcy i Konta Użytkownika,
 13. dane Użytkowników uprawnionych do korzystania z Oprogramowania,
 14. zakresy uprawnień Użytkowników.
 15. Usługodawca ma bieżący dostęp tylko do informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b). Do treści, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d) oraz w ust. 2 - 5, Usługodawca uzyskuje dostęp jedynie w sytuacji, w której jest to niezbędne ze względu na prace serwisowe lub rozwojowe Oprogramowania.
 16. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. a) Usługodawca przetwarza jako administrator. Pozostałe dane, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 - 5, Usługodawca przetwarza z upoważnienia Administratora lub Użytkownika w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dane wskazane w ust. 1 lit. b.) lub bieżącym administrowaniem Oprogramowaniem (pozostałe dane) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania zgodnie z § 9 Regulaminu, chyba że Administrator lub Użytkownik zawrze z Usługodawcą odrębną umowę w tym zakresie.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://dobrygabinet.com/RODO/.
 18. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nadto Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Oprogramowania i do respektowania praw autorskich Usługodawcy.
 19. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zamieszczonych przez Użytkownika w Oprogramowaniu, Usługodawca oraz fakturownia.pl (w razie korzystania z funkcjonalności wystawiana faktur) ma obowiązek, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uniemożliwienia dostępu do tych danych Użytkownikowi, po uprzednim niezwłocznym powiadomieniu Użytkownika o wprowadzeniu blokady Konta Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi abonamentowej ze skutkiem natychmiastowym.
 20. Usługa przechowywania danych świadczona jest za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS). Aktualny opis zastosowanych zabezpieczeń znajduje się pod adresem:https://dobrygabinet.com/bezpieczenstwo-danych/. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z tym opisem w celu oceny, czy zabezpieczenia te są adekwatne do rodzaju przetwarzanych przez niego danych.
 21. Pomimo zastosowanych zabezpieczeń, korzystanie z Oprogramowania wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z Internetu, takimi jak zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem czy ataki hakerskie. W celu zminimalizowania ryzyka Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła dostępu do swojego Konta w tajemnicy i niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o pozyskaniu danych logowania przez osoby nieuprawnione i w miarę możliwości niezwłocznej ich zmiany. Ponadto Użytkownik powinien korzystać z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania systemowego czy przeglądarek internetowych oraz stosować odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające (antywirus, antyspam itp.).
 22. Oferowane wraz z Oprogramowaniem rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych pacjentów lub klientów stanowią wyłącznie propozycję ułatwiającą dostosowanie się przez Użytkowników do wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie mają one charakteru porady prawnej i Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ich poprawność ani zgodność z prawem. Rozwiązania te wymagają każdorazowego dostosowania do prowadzonej działalności oraz stosowanej polityki bezpieczeństwa danych osobowych przez Użytkownika. Usługodawca oferuje dodatkowe usługi w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa nieobjęte Regulaminem.

§ 9
[powierzenie przetwarzania danych osobowych]

 1. Usługobiorca i Terapeuta, jako administratorzy danych osobowych, powierzają Usługodawcy, jako podmiotowi przetwarzającemu, do przetwarzania w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”) dane osobowe zapisane na Koncie Usługobiorcy oraz Koncie Terapeuty, na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej paragrafie.
 2. W związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca będzie przetwarzał w imieniu Usługobiorcy dane osobowe Użytkowników uprawnionych do korzystania z Oprogramowania. W związku z bieżącym administrowaniem Oprogramowaniem Usługodawca będzie przetwarzał w imieniu Usługobiorcy pozostałe dane osobowe zapisane na Koncie Usługobiorcy, w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, informacje dotyczące prowadzonej terapii pacjentów lub klientów Usługobiorcy i rozliczeń z nimi, z wyłączeniem danych osobowych Usługobiorcy, które Usługodawca przetwarza jako ich administrator; poza wyjątkowymi sytuacjami wynikającymi z potrzeby usunięcia awarii bądź aktualizacji Oprogramowania Usługodawca nie będzie miał bieżącego dostępu do tych danych.
 3. W związku z bieżącym administrowaniem Oprogramowaniem Usługodawca będzie przetwarzał w imieniu Terapeuty wszelkie dane osobowe zapisane przez Terapeutę na Koncie Terapeuty, w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu Terapeuty i jego pacjentów lub klientów, a także informacje dotyczące prowadzonej terapii pacjentów lub klientów Terapeuty i rozliczeń z nimi. Poza wyjątkowymi sytuacjami wynikającymi z potrzeby usunięcia awarii bądź aktualizacji Oprogramowania Usługodawca nie będzie miał bieżącego dostępu do powyższych danych.
 4. Dane osobowe powierzone przez Usługobiorcę lub Terapeutę będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w opisanych wyżej celach i tylko w minimalnym zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów. W takim zakresie Usługodawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Usługodawca przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Usługodawca stosuje w szczególności następujące zabezpieczenia: kontrolę dostępu i poziomy uprawnień, szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem protokołu SSL, utajenie fizycznej lokalizacji serwerów i inne zabezpieczenia opisane pod adresem:https://dobrygabinet.com/bezpieczenstwo-danych/.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych a ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celów określonego w ust. 2 i 3.
 7. Usługodawca zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich na jakiejkolwiek podstawie przez Usługodawcę, jak i po jego ustaniu. Usługodawca zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
 8. Po upływie 30 dni od momentu rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej Usługodawca niezwłocznie usuwa albo zwraca Usługobiorcy lub Terapeucie, zgodnie z ich decyzją, wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych. Usługodawca może trwale usunąć dane osobowe, jeżeli Usługobiorca lub Terapeuta nie zażąda ich zwrotu w terminie 90 dni od momentu rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej.
 9. Usługodawca pomaga Usługobiorcy i Terapeucie w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. Usługodawca – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Usługobiorcę lub Terapeutę w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Usługodawca przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
 10. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Usługodawca lub jego ewentualny podwykonawca zgłasza je Usługobiorcy lub Terapeucie w ciągu 36h.
 11. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO Usługobiorca i Terapeuta mają prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Usługodawca spełnia obowiązki w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych wynikające z Regulaminu. Na wniosek Usługobiorcy lub Terapeuty Usługodawca udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO. Usługodawca udzieli informacji w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, chyba że wniosek dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, kiedy to Usługodawca udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 36h od doręczenia wniosku.
 12. Usługobiorca i Terapeuta wyrażają zgodę na powierzenie danych osobowych do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Usługodawcy, przy czym podwykonawcy powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Usługodawcę niniejszym paragrafem. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców Usługodawca informuje o zamierzonych zmianach, dając Usługobiorcy i Terapeucie możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługobiorcy i Terapeuty za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy.
 13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy lub Terapeuty, chyba że taki obowiązek nakłada na Usługodawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 10
[usunięcie Konta]

 1. Usunięcie Konta Usługobiorcy jest możliwe w każdym czasie na podstawie dyspozycji złożonej Usługodawcy, jak również w przypadku opisanym w § 11 Regulaminu.
 2. Przed usunięciem Konta Usługobiorca ma możliwość pobrania przechowywanych tam danych, w tym danych osobowych pacjentów lub klientów, dostępnych jako pliki tekstowe. Zabezpieczenie plików po pobraniu i na czas transferowania leży w gestii Administratora.
 3. Jeśli dyspozycja usunięcia Konta Usługobiorcy została złożona w Okresie Abonamentowym, konto zostaje usunięte i umowa o świadczenie Usługi Abonamentowej rozwiązuje się z końcem takiego Okresu Abonamentowego.
 4. Usunięcie Konta Usługobiorcy oznacza usunięcie Kont Użytkowników przypisanych do usuniętego Konta Usługobiorcy. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe w każdym czasie na podstawie dyspozycji Administratora złożonej w Oprogramowaniu. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11
[retencja danych po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej]

W przypadku, gdy od momentu rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej upłynęło więcej niż 30 dni, Usługobiorca jest powiadamiany o możliwości usunięcia Konta Usługobiorcy przez Usługodawcę po upływie 60 dni od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany przy rejestracji Konta Usługobiorcy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Konto Administratora i wprowadzone za jego pośrednictwem dane mogą zostać trwale usunięte.

§ 12
[Pliki cookie]

 1. Serwis, na którym świadczone są usługi nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookie.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca, wykorzystujący je w celu:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości;
 5. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi za każdym otwarciem nowej zakładki ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookie: sesyjne, które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookie w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Usługodawca zastrzega, że ograniczenia stosowania Plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i na funkcjonowanie Oprogramowania.
 9. Dodatkowe informacje o Plikach cookie stosowanych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://dobrygabinet.com/RODO/.

§ 13
[postępowanie reklamacyjne]

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Oprogramowania czy świadczonych usług, w tym mających charakter techniczny, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: kontakt@dobrygabinet.com przez całą dobę lub dzwoniąc pod numer +48 607 992 059 (pn-pt, 8:00- 15:00), podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a także związane z rozliczeniami, Usługobiorca może składać przez całą dobę za pośrednictwem poczty e-maila na adres kontakt@dobrygabinet.com. oraz w okresie od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 15:00 telefonicznie pod numerem +48 607 992 059.
 3. Treść reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Oprogramowania winna zawierać:

a) aktualne dane kontaktowe Użytkownika,

b) precyzyjny opis stwierdzonych nieprawidłowości,

c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.

 1. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat Abonamentowych powinny wskazywać:

a) numer faktury,

b) datę jej wystawienia,

c) stwierdzoną nieprawidłowość faktury.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności zmierzających do ustalenia wystąpienia i przyczyn nieprawidłowości, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie takich czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Administratora.
 2. Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:

a) reklamacja dotyczy funkcjonalności innych niż prowadzenie Konta Usługobiorcy, a zgłaszający reklamację nie uiścił Opłaty Abonamentowej i nie posiada prawa do korzystania z pełnego zakresu Usługi;

b) nieprawidłowość powstała z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, w tym na skutek niespełnienia minimalnych wymogów technicznych określonych w § 3, problemów Użytkownika z łączem internetowym, zainfekowaniem sprzętu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem, ujawnieniem danych do logowania osobom nieupoważnionym, zapomnieniem loginu lub hasła etc.;

c) reklamacja dotyczy utraty danych po usunięciu Konta Usługobiorcy lub Konta Użytkownika, chyba że podczas tej procedury doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania.

§ 14
[konserwacja i przerwy techniczne]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do pełnej funkcjonalności Oprogramowania w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te będą prowadzone w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy i zgłaszane Użytkownikom z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że charakter usterki lub zagrożenia nie pozwoli na takie przeprowadzenie prac.
 2. W przypadku przerwy w dostępie do Usługi Abonamentowej, o której Usługodawca nie poinformował z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, trwającej dłużej niż osiem godzin i przypadającej na dzień roboczy pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu Opłaty Abonamentowej w wysokości odpowiadającej iloczynowi uiszczonej Opłaty Abonamentowej i stosunku czasu trwania usterki w dniach do całego Okresu Abonamentowego.

§ 15
[licencja na korzystanie z Oprogramowania]

 1. W ramach zawartej umowy Usługodawca, jako twórca Oprogramowania udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i zawartą Umową. Licencja na korzystanie z Usługi Abonamentowej jest odpłatna i mieści się w Opłacie Abonamentowej, natomiast licencja na korzystanie w zakresie ograniczonym do założenia Konta Usługobiorcy jest nieodpłatna. Licencja uprawnia Usługobiorcę do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu korzystania z Usługi Abonamentowej lub dostępu do Konta przez Usługobiorcę oraz uprawnionych Użytkowników.
 2. Licencja trwa odpowiednio przez Okres Abonamentowy lub przez czas od założenia Konta Usługobiorcy do jego usunięcia.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, w tym motywów graficznych i rozwiązań technologicznych o charakterze twórczym osobom trzecim, za wyjątkiem jego udostępniania uprawnionym Użytkownikom zgodnie z Regulaminem.

§ 16
[postanowienia końcowe; zmiana zakresu usług i Regulaminu]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych, w razie:
 2. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez organy państwa,
 3. konieczności zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
 4. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej Oprogramowania,
 5. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług,
 6. potrzeby dokonania zmian redakcyjnych.
 7. O zmianach Regulaminu Usługodawca informuje każdego Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail,wraz z pouczeniem Usługobiorcy o prawie rozwiązania umowy (usunięcia Konta Usługobiorcy) z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia i udostępnienia mu zmienionej treści Regulaminu. W okresie wypowiedzenia obowiązuje Regulamin w dotychczasowym kształcie.
 8. Regulamin może zostać zmieniony bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy zmiana implementuje bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wchodzące w życie prze upływem terminu lub jest konieczna do zapewnienia cyberbezpieczeństwa Użytkowników.
 9. Ustępy 1-3 stosuje się także w razie zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług. Zmiana usługi nie będzie miała wpływu na Usługę Abonamentową wykupioną przed wejściem w życie takiej zmiany, ani nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 10. W razie zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Quasikonsumenta do tej usługi, Quasikonsument – niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 2 – może w ciągu 30 dni od dnia dokonania tej zmiany wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 11. Oświadczenia woli związane ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu mogą być składane przez Usługodawcę i Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany jako adres korespondencyjny.
 12. Wszelkie ewentualne spory Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11 grudnia 2023 r.

Załączniki:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy prowadzenia usługi Konta Usługobiorcy (konta) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub tradycyjną na adres Usługodawcy. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy, który skorzystał z Usługi Abonamentowej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy prowadzenia Konta Usługobiorcy

____________________________

imię, nazwisko albo nazwa (firma)

____________________________

adres e-mail

Swifter Software sp. z o.o.

ul. Blacharska 26/1, 53-206 Wrocław

e-mail: kontakt@dobrygabinet.com

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą dnia ____________ /data pierwszego logowania/, wobec nieskorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

______________________

Podpis