REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

z dnia 04.06.2021 r.

Swifter Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca twórcą i administratorem serwisu dobrygabinet.com wprowadza Regulamin o następującej treści:


§ 1
[definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Cennik – dostępna na stronie internetowej https://www.dobrygabinet.com/cennik aktualna lista stawek Opłat Abonamentowych, wyrażonych w złotych polskich netto. Zmiany Cennika nie wpływają na wysokość Opłat już uiszczonych.
 2. Instrukcja – instrukcja użytkowania Oprogramowania dla aktualnej jego wersji, zawierająca w szczególności zasady wprowadzania danych do poszczególnych sekcji Oprogramowania, dostępna pod adresem https://instrukcja.dobrygabinet.com/.
 3. Konto Użytkownika – przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną, do rozpoczęcia której niezbędne jest podanie danych Użytkownika, co jest równoznaczne z oświadczeniem o poprawności i prawdziwości tych danych, oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Okres Abonamentowy – okres wynoszący miesiąc kalendarzowy lub 30 dni, liczony od dnia aktywowania Usługi w zakładce Abonament udostępnionej po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Użytkownik dokonuje wyboru Okresu Abonamentowego w trakcie składania zamówienia na Usługę Abonamentową.
 5. Opłata Abonamentowa – należność na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Abonamentowej, określona w Cenniku.
 6. Oprogramowanie – przedmiot usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet nieograniczonej liczbie Użytkowników narzędzi informatycznych do zarządzania gabinetem profesjonalnej terapii zdrowia psychicznego, gabinetu coachingowego, gabinetu logopedycznego, gabinetu fizjotereapeutycznego i innych podobnych, przechowywany w chmurze obliczeniowej, na serwerach należących do Amazon Web Services, Inc.
 7. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu, na którym świadczone są usługi i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy, zawierające zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca – Swifter Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-206), pod adresem Blacharska 26/1, adres e-mail: contact@swiftersoftware.com, będąca producentem i której przysługują autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania.
 10. Usługa Abonamentowa – inne niż prowadzenie konta usługi związane z korzystaniem z Oprogramowania, dostępne odpłatnie, wyłącznie w Okresie Abonamentowym.
 11. Usługa Próbna – połączone z prowadzeniem Konta Użytkownika usługi świadczone w okresie próbnym nieodpłatnie na rzecz Użytkowników odpowiadające zakresowi Usługi Abonamentowej. Usługa Próbna dostępna jest przez 14 dni, po upływie których automatycznie staje się Usługą Abonamentową.
 12. Usługa „Samouczek” – połączona z Usługą Próbną i dostępna nieodpłatnie usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi informacji o funkcjonalnościach Oprogramowania i sposobach jego optymalnego wykorzystania, z której Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować.
 13. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto celem wykupienia abonamentu na korzystanie z Usługi Abonamentowej we własnym imieniu lub celem skorzystania z Usługi Próbnej; Użytkownik może upoważnić inne osoby fizyczne do dostępu i korzystania z przypisanego do niego Konta, o ile osoby te obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy w równym stopniu co Użytkownika, w tym pracownicy i zleceniobiorcy Użytkownika. Osobami upoważnionymi do dostępu do Konta nie mogą być Pacjenci lub klienci Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób upoważnionych przez Użytkownika ani nie kontroluje komu Użytkownik udzielił upoważnienia.


§ 2
[Przedmiot umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Oprogramowanie DobryGabinet, którego twórcą i administratorem jest Spółka Swifter Software, przeznaczone jest do użytku zawodowego przez psychoterapeutów, psychologów, coachów, logopedów, fizjoterapeutów i inne zainteresowane osoby w szczególności do sporządzania i przechowywania przez nich dokumentacji związanej z prowadzoną terapią i prowadzeniem rozliczeń z Pacjentami, które posiada następujące funkcje:
  1. dostęp do Konta Użytkownika,
  2. wprowadzanie i przechowywanie danych Pacjentów i informacji o przebiegu terapii, coachingu lub innych podobnych aktywności,
  3. przechowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych Pacjentów,
  4. monitorowanie stanu rozliczeń z Pacjentami,
  5. prowadzenie kalendarza wizyt,
  6. przechowywanie opisu i cennika oferowanych usług.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Oprogramowania zgodnie z Instrukcją.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik składa oświadczenie, że przysługują mu uprawnienia do prowadzenia Terapii.
 4. Oprogramowanie dostępne jest w formule Software as a Service, a Użytkownik ma do niego dostęp o dowolnej porze z dowolnego urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, spełniającego minimalne wymogi z § 3 Regulaminu. Zamówienia na usługę realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

§ 3
[minimalne wymagania sprzętowe]

Celem korzystania z Oprogramowania Użytkownik musi dysponować spełniającym następujące wymagania:

 1. Dla komputerów lub laptopów:
  1. używanie przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 85 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 35.0 lub wyższej, Chrome w wersji 44.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 i 26.0 lub wyższej, Safari w wersji 7.0 lub wyższej, obsługujące CSS3 oraz HTML5,
  2. używanie systemu operacyjnego Windows 7 lub wersji wyższej, systemu linux lub systemu MacOs w wesji 10.9 lub wyższej,
  3. posiadanie minimum 2 GB pamięci operacyjnej RAM,
  4. posiadanie procesora z zegarem taktowanym na 2GHz lub wyższym,
  5. włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  6. włączona obsługa Javascript,
  7. posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 1024x768,
  8. stały dostęp do Internetu.
 2. Dla urządzeń mobilnych:
  1. używanie systemu operacyjnego Windows 7 lub wersji wyższej, systemu linux lub systemu MacOs w wesji 10.9 lub wyższej, systemu iOS w wersji 9 lub wyższej, systemu Android w wersji 6.0 lub wyższej,
  2. posiadanie minimum 512 MB pamięci operacyjnej RAM,
  3. włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  4. włączona obsługa Javascript,
  5. posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 640x1136,
  6. stały dostęp do Internetu.

§ 4
[usługa prowadzenia Konta Użytkownika]

 1. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika jest realizowana przez Usługodawcę od momentu założenia Konta przez Użytkownika (moment zawarcia umowy o prowadzenie Konta Użytkownika) do czasu złożenia przez niego dyspozycji usunięcia Konta. Usługa prowadzenia Konta jest nieodpłatna.
 2. Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika rozwiązuje się po skutecznym złożeniu dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Założenie Konta Użytkownika nie obliguje go do wykupienia Usługi Abonamentowej.
 4. Użytkownicy będący osobami fizycznymi zawierającymi umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, mogą odstąpić od umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia założenia Konta Użytkownika. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wcześniejszego skorzystania z Usługi Abonamentowej.
§ 5
[Usługa Abonamentowa]

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Konta, o której mowa w § 2 Regulaminu jest możliwe po uprzednim założeniu Konta, zaakceptowaniu Regulaminu oraz uiszczeniu należnej Opłaty Abonamentowej. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej następuje wraz z zaksięgowaniem wpłaty przez Usługodawcę.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Abonamentowej rozwiązuje się w przypadku upływu Okresu Abonamentowego, o ile przed jego upływem Użytkownik nie uiścił Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres, a także w przypadku usunięcia Konta Użytkownika zgodnie z § 10.
§ 6
[płatności]

 1. Opłata Abonamentowa jest wnoszona przy składaniu zamówienia na Usługę Abonamentową za pośrednictwem płatności internetowych lub na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronie internetowej https://dobrygabinet.com/kontakt/
 2. Wszystkie ceny podawane w Cenniku są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich i podlegają podwyższeniu o podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 3. Akceptacja Regulaminu stanowi zgodę na udostępnianie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług poprzez wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Na wyraźną prośbę zgłoszoną Usługodawcy Użytkownik otrzyma fakturę w formie papierowej.
 4. Dane do wystawienia faktury pobierane są z odpowiedniej zakładki na Koncie Użytkownika lub udostępnianie przez Użytkownika w inny sposób. Użytkownik odpowiada za prawidłowość tych danych.
 5. Usługa jest aktywowana na Koncie Użytkownika niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę, każdorazowo nie później niż w ciągu 24 godzin.
§ 7
[Usługa Próbna, Usługa „Samouczek”]]

 1. Użytkownik może skorzystać z nieodpłatnej Usługi Próbnej przez okres 14 dni od momentu założenia Konta Użytkownika (Okres Próbny). W ramach Usługi Próbnej dostępne są wszystkie funkcjonalności Usługi Abonamentowej w drugim aktualnie dostępnym pakiecie.
 2. Po upływie Okresu Próbnego Usługa Próbna staje się automatycznie płatną Usługą Abonamentową w pakiecie podstawowym, chyba że Użytkownik wybierze wcześniej inny zakres abonamentu albo nie opłaci Usługi Abonamentowej.
 3. Korzystanie z Usługi Próbnej nie obliguje Użytkownika do wykupienia Usługi Abonamentowej.
 4. Wraz z Usługą Próbną świadczona jest Usługa „Samouczek”, w ramach której Usługodawca przekazuje Użytkownikowi na udostępniony przez niego adres e-mail materiały tekstowe, audio lub video zawierające informacje o funkcjonalnościach Oprogramowania oraz sposobach jego optymalnego wykorzystania. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi „Samouczek” zaznaczając odpowiednią opcję w ramach Konta Użytkownika.
§ 8
[treści wprowadzane przez Użytkownika do zasobów Oprogramowania]

 1. Użytkownik może zapisywać w ramach Konta Użytkownika następujące treści:
  1. własne dane w zakładce ‘Mój gabinet’,
  2. dowolne dokumenty w formacie PDF, png, jpg, jpeg, doc, mp3, mp4 w zakładce Pacjent,
  3. opisy Pacjentów i wizyt oraz notatki w zakładce Pacjent.
 2. Usługodawca ma bieżący dostęp tylko do treści, o których mowa w ust. 1 lit. a. Do treści, o których mowa w ust. 1 lit. b., c. i d., Usługodawca uzyskuje dostęp jedynie w sytuacji, w której jest to niezbędne ze względu na prace serwisowe lub rozwojowe Oprogramowania.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. a. Usługodawca przetwarza jako administrator. Pozostaje dane, o których mowa w ust. 2, Usługodawca przetwarza z upoważnienia Użytkownika w związku z bieżącym administrowaniem Oprogramowaniem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania zgodnie z § 9 Regulaminu, chyba że Użytkownik zawrze z Usługodawcą odrębną umowę w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej stronie internetowej https://dobrygabinet.com/RODO/ .
 4. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Nadto Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie systemu i do respektowania praw autorskich twórców.
 5. Szczegółowe zasady wprowadzania danych do poszczególnych zakładek opisuje Instrukcja.
 6. Usługa przechowywania danych świadczona jest za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS). Aktualny opis zastosowanych zabezpieczeń znajduje się pod adresem: https://dobrygabinet.com/bezpieczenstwo-danych/ . Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z tym opisem w celu oceny, czy zabezpieczenia te są adekwatne do rodzaju przetwarzanych przez niego danych.
 7. Pomimo zastosowanych zabezpieczeń, korzystanie z Oprogramowania wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z Internetu, takimi jak zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem czy ataki hakerskie. W celu zminimalizowania ryzyka Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła dostępu do Konta Użytkownika w tajemnicy i niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o pozyskaniu danych logowania przez osoby nieuprawnione i w miarę możliwości iezwłocznej ich zmiany. Ponadto Użytkownik powinien korzystać z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania systemowego czy przeglądarek internetowych oraz stosować odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające (antywirus, antyspam itp.).
 8. Zastosowane w Usłudze rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych Pacjentów stanowią wyłącznie propozycję ułatwiającą dostosowanie się przez Użytkowników do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych. Nie mają one charakteru porady prawnej i Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ich poprawność i zgodność z prawem. Rozwiązania te wymagają każdorazowego dostosowania do prowadzonej przez Użytkownika polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
§ 9
[powierzenie przetwarzania danych osobowych]

 1. Użytkownik, jako administrator danych osobowych, powierza Usługodawcy, jako podmiotowi przetwarzającemu, do przetwarzania w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) dane osobowe zapisane na Koncie Użytkownika, na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej paragrafie.
 2. W związku z bieżącym administrowaniem Oprogramowaniem Usługodawca będzie przetwarzał w imieniu Użytkownika wszelkie dane osobowe zapisane przez Użytkownika na Koncie Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, informacje dotyczące prowadzonej terapii pacjentów lub klientów Użytkownika i rozliczeń z nimi, z wyłączeniem danych osobowych Użytkownika, które Usługodawca przetwarza jako odrębny administrator.
 3. Dane osobowe powierzone przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu utrzymywania, serwisu i konserwacji Oprogramowania i tylko w minimalnym zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów. W takim zakresie Usługodawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Usługodawca przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Usługodawca stosuje w szczególności następujące zabezpieczenia: kontrolę dostępu i poziomy uprawnień, szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem protokołu SSL, utajenie fizycznej lokalizacji serwerów.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych a ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 3.
 6. Usługodawca zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich na jakiejkolwiek podstawie przez Usługodawcę, jak i po jego ustaniu. Usługodawca zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
 7. Po zakończeniu świadczenia Usługi Abonamentowej Usługodawca niezwłocznie usuwa albo zwraca Użytkownikowi, zgodnie z decyzją Użytkownika, wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych. Usługodawca może usunąć dane osobowe, jeżeli Użytkownik nie zażąda ich zwrotu w terminie 60 dni od zakończenia świadczenia usług.
 8. Usługodawca pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. Usługodawca – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Użytkownika w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Usługodawca przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
 9. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Usługodawca lub jego ewentualny podwykonawca zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 36h.
 10. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO Użytkownik ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Usługodawca spełnia obowiązki w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych wynikające z Regulaminu. Na wniosek Użytkownika Usługodawca udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO. Usługodawca udzieli informacji w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, chyba że wniosek dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, kiedy to Usługodawca udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 36h od doręczenia wniosku.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Usługodawcy, przy czym podwykonawcy powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Usługodawcę niniejszym paragrafem. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców Usługodawca informuje o zamierzonych zmianach, dając Użytkownikowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy.
 12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Użytkownika, chyba że taki obowiązek nakłada na Usługodawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Użytkownika danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
§ 10
[usunięcie Konta Użytkownika]

 1. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe w każdym czasie na podstawie dyspozycji złożonej po zalogowaniu się do Konta, jak również w przypadku opisanym w § 11 Regulaminu
 2. Przed usunięciem Konta Użytkownik powinien pobrać przechowywane przez Usługodawcę dane, w tym dane osobowe Pacjentów, dostępne jako pliki tekstowe. Zabezpieczenie plików po pobraniu i na czas transferowania leży w gestii Użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące usuwania konta opisuje Instrukcja.
 3. Jeśli dyspozycja usunięcia Konta Użytkownika została złożona w Okresie Abonamentowym, umowa o świadczenie Usługi Abonamentowej rozwiązuje się z końcem takiego Okresu Abonamentowego. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za więcej niż jeden Okres Abonamentowy, uiszczone Opłaty Abonamentowe podlegają zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu korzystania z usług.


§ 11
[retencja treści po wygaśnięciu abonamentu]

W przypadku, gdy od końca ostatniego Okresu Abonamentowego upłynęło więcej niż 60 dni, Użytkownik jest powiadamiany o możliwości usunięcia Konta przez Usługodawcę po upływie 60 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany przy rejestracji Konta. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Konto i wprowadzone za jego pośrednictwem dane są usuwane.


§ 12
[Pliki cookies]

 1. Serwis, na którym świadczone są usługi nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca, wykorzystujący je w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi za każdym otwarciem nowej zakładki ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: sesyjne, które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Usługodawca zastrzega, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i na funkcjonowanie Oprogramowania.
§ 13
[postępowanie reklamacyjne]

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Oprogramowania czy świadczonych usług, w tym poszczególnych mających charakter techniczny, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: kontakt@dobrygabinet.com, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a także związane z rozliczeniami, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: kontakt@dobrygabinet.com.
 3. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego funkcjonowania Oprogramowania winna zawierać:
  1. aktualne dane kontaktowe Użytkownika,
  2. precyzyjny opis stwierdzonych nieprawidłowości,
  3. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 4. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat Abonamentowych powinny wskazywać:
  1. numer faktury,
  2. datę jej wystawienia,
  3. stwierdzoną nieprawidłowość faktury.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności zmierzających do ustalenia wystąpienia i przyczyn nieprawidłowości, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie takich czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 6. Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
  1. reklamacja dotyczy funkcjonalności innych niż prowadzenie Konta, a zgłaszający reklamację nie uiścił Opłaty Abonamentowej i nie posiada prawa do korzystania z pełnego zakresu Usługi,
  2. nieprawidłowość powstała z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, w tym na skutek niespełnienia minimalnych wymogów technicznych określonych w § 3, problemów Użytkownika z łączem internetowym, zainfekowaniem sprzętu Użytkownika, ujawnienie danych do logowania osobom nieupoważnionym, zapomnienie loginu lub hasła etc.,
  3. reklamacja dotyczy utraty danych po usunięciu Konta, chyba że podczas tej procedury doszło do nieprawidłowości funkcjonowania Oprogramowania.

  § 14
  [konserwacja i przerwy techniczne]

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do pełnej funkcjonalności Oprogramowania w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te będą prowadzone w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy i zgłaszane Użytkownikom z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że charakter usterki lub zagrożenia nie pozwoli na takie przeprowadzenie prac.
  2. W przypadku przerwy w dostępie do Usługi Abonamentowej, o której Usługodawca nie poinformował z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, trwającej dłużej niż osiem godzin i przypadającej na dzień roboczy pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, Użytkownik uprawniony jest do otrzymania na jego wniosek rekompensaty w wysokości odpowiadającej iloczynowi uiszczonej Opłaty Abonamentowej i stosunku czasu trwania usterki w dniach do całego Okresu Abonamentowego.
  3. Ogłoszone z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przerwy techniczne w działaniu Oprogramowania nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.

  § 15
  [licencja na korzystanie z Oprogramowania]

  1. W ramach zawartej umowy o świadczenie usług Usługodawca, jako twórca Oprogramowania udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja na korzystanie z Usługi Abonamentowej jest odpłatna i mieści się w Opłacie Abonamentowej, natomiast licencja na korzystanie w zakresie ograniczonym do założenia Konta jest nieodpłatna. Licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu korzystania z Usługi Abonamentowej lub dostępu do Konta
  2. Licencja trwa odpowiednio przez Okres Abonamentowy lub przez czas od założenia Konta do jego usunięcia. Licencja ulega przedłużeniu w przypadku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, w tym motywów graficznych i rozwiązań technologicznych o charakterze twórczym osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania osobom upoważnionym, o których mowa w § 1 pkt 12 Regulaminu.

  § 16
  [postanowienia końcowe, zmiana Regulaminu]

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych, w razie:
   1. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez organy państwa;
   2. konieczności zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
   3. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej Oprogramowania;
   4. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług;
   5. potrzeby dokonania zmian redakcyjnych.
  2. O zmianach Regulaminu Usługodawca informuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie komunikatu po zalogowaniu, wraz z pouczeniem o prawie rozwiązania umowy o świadczenie usług z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia i udostępnienia mu zmienionej treści Regulaminu. W okresie wypowiedzenia obowiązuje Regulamin w dotychczasowym kształcie.
  3. Oświadczenia woli związane ze świadczeniem usług na podstawie niniejszego Regulaminu mogą być składane przez Usługodawcę i Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany jako adres korespondencyjny.
  4. Wszelkie ewentualne spory Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 04.06.2021 r.

  Załączniki:
  1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Załącznik nr. 1
  POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy prowadzenia usługi Konta Użytkownika (konta) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub tradycyjną na adres Usługodawcy. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który skorzystał z Usługi Abonamentowej.


  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy prowadzenia Konta Użytkownika


  _______________________________________________
  Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

  _______________________________________________
  adres e-mail

  Swifter Software Sp. z o.o.
  ul. Blacharska 26/1, 53-206 Wrocław
  e-mail: kontakt@swiftersoftware.com

  Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nieskorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

  ________________________________________________
  podpis